سرویس‌های زیر با توجه به ساعت انتخابی شما، در مرحله بعد فعال و قابل انتخاب خواهد شد.
صبحانه رستوران گلکسی
۵۰۰,۰۰۰  ريال
از ۶:۰۰ تا ۱۰:۳۰
شام
۷۰۰,۰۰۰  ريال
از ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰
صبحانه رستوران اوپن
۳۰۰,۰۰۰  ريال
از ۶:۰۰ تا ۱۰:۳۰
اسپا
۱,۰۰۰,۰۰۰  ريال
از ۶:۰۰ تا ۲۱:۳۰
ناهار
۶۰۰,۰۰۰  ريال
از ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰
استخر
۷۰۰,۰۰۰  ريال
از ۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰
فست ترک
۱,۰۰۰,۰۰۰  ريال
۲۴ ساعته
فست ترک و گذرنامه
۱,۵۰۰,۰۰۰  ريال
۲۴ ساعته
فست ترک و گذرنامه و لانژ
۲,۹۰۰,۰۰۰  ريال
۲۴ ساعته