هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ طبق برنامه زمان واقعی ملاحظات
Azerbaijan Airlines J29006 Baku 04 اردیبهشت 1398 02:25 02:26 پرواز کرد
Lufthansa LH601 Frankfurt 04 اردیبهشت 1398 02:45 03:00 پرواز کرد
Aeroflot Russian SU513 Moscow 04 اردیبهشت 1398 03:30 03:44 پرواز کرد
Turkish Airline TK875 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 03:10 03:52 پرواز کرد
Austrian OS872 Vienna 04 اردیبهشت 1398 03:45 04:17 پرواز کرد
Turkish Airline TK901 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 04:10 04:24 پرواز کرد
Pegasus PC513 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 04:40 04:52 پرواز کرد
Ukraine Airlines PS752 Kiev 04 اردیبهشت 1398 05:15 05:33 پرواز کرد
Turkish Airline TK873 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 05:30 05:38 پرواز کرد
Qatar Airways QR491 Doha 04 اردیبهشت 1398 05:40 06:02 پرواز کرد
Mahan W51150 Yerevan 04 اردیبهشت 1398 06:20 06:18 پرواز کرد
Atlas Jet KK1185 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 06:20 06:50 پرواز کرد
Iran Air IR719 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 06:45 06:52 پرواز کرد
Mahan W5112 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 06:50 06:54 پرواز کرد
Iran Air IR721 Frankfurt 04 اردیبهشت 1398 07:20 07:39 پرواز کرد
Qeshm Air QB2217 Najaf 04 اردیبهشت 1398 07:30 07:47 پرواز کرد
Turkish Airline TK879 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 07:35 07:48 پرواز کرد
Mahan W5110 Milan 04 اردیبهشت 1398 07:20 07:51 پرواز کرد
Iran Air IR658 Dubai 04 اردیبهشت 1398 08:00 07:59 پرواز کرد
Mahan W5061 Dubai 04 اردیبهشت 1398 08:00 08:21 پرواز کرد
Qeshm Air QB2241 Najaf 04 اردیبهشت 1398 09:00 09:01 پرواز کرد
Mahan W5116 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 09:00 09:08 پرواز کرد
Iran Air IR717 Vienna 04 اردیبهشت 1398 08:30 09:17 پرواز کرد
Qeshm Air QB2295 Najaf 04 اردیبهشت 1398 09:00 09:21 پرواز کرد
Ata I36650 Najaf 04 اردیبهشت 1398 09:40 09:45 پرواز کرد
Iran Air IR713 Stockholm 04 اردیبهشت 1398 09:50 10:05 پرواز کرد
Mahan W55062 Najaf 04 اردیبهشت 1398 12:30 12:46 پرواز کرد
Meraj Airlines IJ4805 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 12:30 12:50 پرواز کرد
Qatar Airways QR483 Doha 04 اردیبهشت 1398 12:45 13:30 پرواز کرد
Mahan W55058 Sulaymaniyah 04 اردیبهشت 1398 13:30 13:34 پرواز کرد
Atlas Jet KK1187 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 14:10 14:42 پرواز کرد
Qeshm Air QB2213 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 14:30 15:06 پرواز کرد
Aseman EP512 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 15:00 15:18 پرواز کرد
Taban HH7257 Najaf 04 اردیبهشت 1398 15:00 15:25 پرواز کرد
Turkish Airline TK871 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 15:20 15:35 پرواز کرد
Mahan W5065 Dubai 04 اردیبهشت 1398 15:25 15:39 پرواز کرد
IA IA112 Baghdad 04 اردیبهشت 1398 15:50 15:57 پرواز کرد
Mahan W5114 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 17:15 17:36 پرواز کرد
Qeshm Air QB2283 Baghdad 04 اردیبهشت 1398 16:30 17:59 پرواز کرد
Iran Air IR715 Ankara 04 اردیبهشت 1398 16:30 18:04 پرواز کرد
Oman Airways WY434 Muscat 04 اردیبهشت 1398 17:55 18:25 پرواز کرد
Emirates EK980/FZ6980 Dubai 04 اردیبهشت 1398 19:10 19:10 به موقع
Qeshm Air QB2215 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 18:30 20:00 با تاخیر
Mahan W55042 Najaf 04 اردیبهشت 1398 19:00 20:15 با تاخیر
Taban HH7291 Najaf 04 اردیبهشت 1398 20:30 20:30 به موقع
Mahan W51195 Lahur 04 اردیبهشت 1398 21:00 21:00 به موقع
Qeshm Air QB2209 Baghdad 04 اردیبهشت 1398 21:00 21:00 به موقع
Iran Air IR661 Beirut 04 اردیبهشت 1398 20:30 21:30 با تاخیر
Qeshm Air QB2273 Tbilisi 04 اردیبهشت 1398 21:30 21:30 به موقع
Mahan W5077 Shanghai 04 اردیبهشت 1398 22:00 22:00 به موقع
Mahan W5051 Bangkok 04 اردیبهشت 1398 22:10 22:10 به موقع
Mahan W5083 Kualalumpur 04 اردیبهشت 1398 22:30 22:30 به موقع
China Southern CZ6026 Urumqi 04 اردیبهشت 1398 23:30 23:30 به موقع
Qatar Airways QR499 Doha 04 اردیبهشت 1398 23:40 23:40 به موقع

هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ طبق برنامه زمان واقعی ملاحظات
Iran Air IR726 Gothenburg 04 اردیبهشت 1398 00:30 23:34 فرود آمد
Turkish Airline TK900 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 00:55 00:17 فرود آمد
Mahan W5115 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 01:00 00:54 فرود آمد
Mahan W51151 Yerevan 04 اردیبهشت 1398 01:30 00:56 فرود آمد
Iran Air IR750 Milan 04 اردیبهشت 1398 02:30 01:03 فرود آمد
Azerbaijan Airlines J29005 Baku 04 اردیبهشت 1398 01:25 01:07 فرود آمد
Qeshm Air QB2208 Baghdad 04 اردیبهشت 1398 00:30 01:09 فرود آمد
Ukraine Airlines PS751 Kiev 04 اردیبهشت 1398 01:25 01:13 فرود آمد
Mahan W55041 Najaf 04 اردیبهشت 1398 01:15 01:19 فرود آمد
Iran Air IR5374 Beirut 04 اردیبهشت 1398 02:20 01:31 فرود آمد
Iran Air IR710 London 04 اردیبهشت 1398 02:30 02:16 فرود آمد
Turkish Airline TK874 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 01:40 02:20 فرود آمد
Aeroflot Russian SU512 Moscow 04 اردیبهشت 1398 02:25 02:23 فرود آمد
Atlas Jet KK1184 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 02:55 02:54 فرود آمد
Mahan W5050 Bangkok 04 اردیبهشت 1398 03:30 03:30 فرود آمد
Qeshm Air QB2214 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 02:20 03:33 فرود آمد
Pegasus PC512 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 03:45 03:36 فرود آمد
Mahan W5082 Kualalumpur 04 اردیبهشت 1398 03:45 03:42 فرود آمد
Turkish Airline TK872 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 04:35 04:11 فرود آمد
Qatar Airways QR490 Doha 04 اردیبهشت 1398 04:29 04:22 فرود آمد
Mahan W5076 Shanghai 04 اردیبهشت 1398 05:00 05:10 فرود آمد
Turkish Airline TK878 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 06:05 05:48 فرود آمد
Mahan W5070 Delhi 04 اردیبهشت 1398 05:40 06:18 فرود آمد
Mahan W51151 Yerevan 04 اردیبهشت 1398 10:30 10:02 فرود آمد
Qatar Airways QR482 Doha 04 اردیبهشت 1398 11:35 11:53 فرود آمد
Atlas Jet KK1186 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 13:10 13:29 فرود آمد
Iran Air IR659 Dubai 04 اردیبهشت 1398 13:25 13:37 فرود آمد
Taban HH7258 Najaf 04 اردیبهشت 1398 13:30 13:54 فرود آمد
Turkish Airline TK870 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 14:25 14:06 فرود آمد
Iran Air IR718 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 14:25 14:17 فرود آمد
Mahan W5060 Dubai 04 اردیبهشت 1398 14:30 14:33 فرود آمد
IA IA111 Baghdad 04 اردیبهشت 1398 14:50 14:47 فرود آمد
Mahan W5113 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 15:45 15:17 فرود آمد
Mahan W5117 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 16:45 16:15 فرود آمد
Mahan W55061 Najaf 04 اردیبهشت 1398 16:45 16:19 فرود آمد
Oman Airways WY433 Muscat 04 اردیبهشت 1398 17:05 17:10 فرود آمد
Mahan W55057 Sulaymaniyah 04 اردیبهشت 1398 17:30 17:20 فرود آمد
Emirates EK979 Dubai 04 اردیبهشت 1398 17:40 17:24 فرود آمد
Qeshm Air QB2240 Baghdad 04 اردیبهشت 1398 19:15 17:51 فرود آمد
Qeshm Air QB2216 Najaf 04 اردیبهشت 1398 17:30 18:23 فرود آمد
Taban HH7292 Najaf 04 اردیبهشت 1398 19:00 19:00 به موقع
Mahan W5111 Milan 04 اردیبهشت 1398 19:10 19:10 به موقع
Qeshm Air QB2294 Najaf 04 اردیبهشت 1398 19:30 19:30 به موقع
Iran Air IR716 Vienna 04 اردیبهشت 1398 18:40 20:00 با تاخیر
Ata I36651 Najaf 04 اردیبهشت 1398 20:00 20:00 به موقع
Qeshm Air QB2282 Baghdad 04 اردیبهشت 1398 20:00 20:00 به موقع
Austrian OS871 Vienna 04 اردیبهشت 1398 20:05 20:05 به موقع
Iran Air IR720 Frankfurt 04 اردیبهشت 1398 19:50 20:15 با تاخیر
Meraj Airlines IJ4804 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 20:50 20:50 به موقع
Lufthansa LH600 Frankfurt 04 اردیبهشت 1398 21:45 21:45 به موقع
China Southern CZ6025 Urumqi 04 اردیبهشت 1398 22:10 22:10 به موقع
Mahan W5064 Dubai 04 اردیبهشت 1398 22:20 22:20 به موقع
Qeshm Air QB2212 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 22:20 22:20 به موقع
Qatar Airways QR498 Doha 04 اردیبهشت 1398 22:25 22:25 به موقع
Iran Air IR712 Stockholm 04 اردیبهشت 1398 22:35 22:35 به موقع
Aseman EP513 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 23:15 23:15 به موقع
Mahan W55041 Najaf 04 اردیبهشت 1398 23:15 23:15 به موقع
Turkish Airline TK898 Istanbul 04 اردیبهشت 1398 23:45 23:45 به موقع
Iran Air IR714 Ankara 04 اردیبهشت 1398 23:50 23:50 به موقع