هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ طبق برنامه زمان واقعی ملاحظات
Mahan W5065 Dubai 28 خرداد 1398 18:00 18:00 به موقع
Mahan W55092 Baghdad 28 خرداد 1398 18:00 18:00 به موقع
Taban HH7271 Istanbul 28 خرداد 1398 18:15 18:15 به موقع
Qeshm Air QB2215 Istanbul 28 خرداد 1398 18:30 20:00 با تاخیر
OV OV544 Muscat 28 خرداد 1398 18:55 18:55 به موقع
Emirates EK980/FZ6980 Dubai 28 خرداد 1398 19:20 19:20 به موقع
IA IA114 Najaf 28 خرداد 1398 20:30 20:30 به موقع
Mahan W5071 Delhi 28 خرداد 1398 20:30 20:30 به موقع

هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ طبق برنامه زمان واقعی ملاحظات
Iran Air IR482 Najaf 28 خرداد 1398 00:01 00:01 حذف شد
Emirates EK977 Dubai 28 خرداد 1398 00:35 00:17 فرود آمد
Iran Air IR660 Beirut 28 خرداد 1398 01:10 00:28 فرود آمد
Mahan W55041 Najaf 28 خرداد 1398 01:15 00:37 فرود آمد
Mahan W5115 Istanbul 28 خرداد 1398 01:00 00:43 فرود آمد
Azerbaijan Airlines J29005 Baku 28 خرداد 1398 01:25 01:17 فرود آمد
Turkish Airline TK874 Istanbul 28 خرداد 1398 01:40 01:53 فرود آمد
Aeroflot Russian SU512 Moscow 28 خرداد 1398 02:25 02:11 فرود آمد
Mahan W5050 Bangkok 28 خرداد 1398 03:30 03:27 فرود آمد
Atlas Jet KK1184 Istanbul 28 خرداد 1398 03:10 03:30 فرود آمد
Pegasus PC512 Istanbul 28 خرداد 1398 03:45 03:38 فرود آمد
Taban HH7272 Istanbul 28 خرداد 1398 03:10 03:42 فرود آمد
Mahan W5082 Kualalumpur 28 خرداد 1398 03:45 03:46 فرود آمد
Qatar Airways QR490 Doha 28 خرداد 1398 04:30 04:19 فرود آمد
Turkish Airline TK872 Istanbul 28 خرداد 1398 04:35 04:21 فرود آمد
Mahan W55095 Baghdad 28 خرداد 1398 04:45 04:25 فرود آمد
Mahan W5080 Guang Zhou 28 خرداد 1398 04:50 04:25 فرود آمد
Mahan W5078 Beijing 28 خرداد 1398 04:45 04:31 فرود آمد
Qatar Airways QR8404 Doha 28 خرداد 1398 04:35 04:35 حذف شد
Oman Airways WY431 Muscat 28 خرداد 1398 04:35 04:44 فرود آمد
Mahan W55065 Najaf 28 خرداد 1398 05:30 04:51 فرود آمد
Mahan W5076 Shanghai 28 خرداد 1398 05:00 04:56 فرود آمد
Turkish Airline TK878 Istanbul 28 خرداد 1398 06:05 05:55 فرود آمد
Iran Air IR9001 Mehrabad 28 خرداد 1398 06:20 06:20 حذف شد
Iran Air IR732 Paris 28 خرداد 1398 07:15 07:08 فرود آمد
Qeshm Air QB2214 Istanbul 28 خرداد 1398 02:20 07:20 فرود آمد
Zagros ZV3002 Najaf 28 خرداد 1398 09:30 09:26 فرود آمد
Emirates EK971 Dubai 28 خرداد 1398 10:25 10:18 فرود آمد
6Q 6Q561 Damascus 28 خرداد 1398 10:30 10:34 فرود آمد
Mahan W55059 Erbil 28 خرداد 1398 11:15 10:51 فرود آمد
Azerbaijan Airlines J29017 Baku 28 خرداد 1398 11:25 11:12 فرود آمد
Qatar Airways QR482 Doha 28 خرداد 1398 11:35 11:28 فرود آمد
Taban HH7258 Najaf 28 خرداد 1398 11:30 11:33 فرود آمد
Turkish Airline TK870 Istanbul 28 خرداد 1398 14:25 14:07 فرود آمد
Mahan W5060 Dubai 28 خرداد 1398 14:30 14:27 فرود آمد
Qeshm Air QB2272 Tbilisi 28 خرداد 1398 15:10 14:36 فرود آمد
IA IA111 Baghdad 28 خرداد 1398 14:50 14:40 فرود آمد
Mahan W5119 Ankara 28 خرداد 1398 14:50 14:58 فرود آمد
Mahan W5113 Istanbul 28 خرداد 1398 15:45 15:29 فرود آمد
Mahan W5085 Moscow 28 خرداد 1398 16:00 15:49 فرود آمد
Mahan W5062 Dubai 28 خرداد 1398 15:55 15:52 فرود آمد
Mahan W55061 Najaf 28 خرداد 1398 16:45 16:13 فرود آمد
Mahan W5117 Istanbul 28 خرداد 1398 16:45 17:02 فرود آمد
Emirates EK979 Dubai 28 خرداد 1398 17:40 17:40 به موقع
Qeshm Air QB2294 Baghdad 28 خرداد 1398 17:45 17:45 به موقع
Iran Air IR811 Mumbai 28 خرداد 1398 17:30 18:10 با تاخیر
OV OV543 Muscat 28 خرداد 1398 18:10 18:10 به موقع
Mahan W5111 Milan 28 خرداد 1398 19:10 19:10 به موقع
IA IA113 Najaf 28 خرداد 1398 19:30 19:30 به موقع
Mahan W51151 Yerevan 28 خرداد 1398 20:00 20:00 به موقع
Ata I36651 Najaf 28 خرداد 1398 20:00 20:00 به موقع
Austrian OS871 Vienna 28 خرداد 1398 20:05 20:05 به موقع
Qeshm Air QB2216 Najaf 28 خرداد 1398 20:15 20:15 به موقع
G9 G9201 Sharjah 28 خرداد 1398 20:30 20:30 به موقع
Taban HH7234 Tbilisi 28 خرداد 1398 21:30 21:30 به موقع
Lufthansa LH600 Frankfurt 28 خرداد 1398 21:45 21:45 به موقع
China Southern CZ6025 Urumqi 28 خرداد 1398 22:10 22:10 به موقع
Aseman EP513 Istanbul 28 خرداد 1398 23:15 23:15 به موقع
Mahan W5064 Dubai 28 خرداد 1398 23:30 23:30 به موقع
Iran Air IR659 Dubai 28 خرداد 1398 23:35 23:35 به موقع
Taban HH7260 Najaf 28 خرداد 1398 23:55 23:55 به موقع
Qeshm Air QB2212 Istanbul 28 خرداد 1398 22:20 05:10 با تاخیر